HELPDESK

Op deze pagina vind je alle praktische informatie, tips en FAQ’s over het online les volgen bij YogaToday. Staat je vraag er niet bij? Laat het ons weten: 06- 513 061 08, je kunt je vraag ook mailen.

On this page you will find all practical information, tips and FAQs about taking online classes at YogaToday. Is your question not included? Let us: 06-513 061 08, you can also email your question.
Further tekst in english see below 

Hoe kan ik meedoen?
Voor alle lessen heb je een account nodig. Heb je geen account?Kijk dan op de pagina tarieven hier Tarieven>>
Voor On demand krijg je na betaling een toegangscode. En je  Livestream kan je dan reserveren via het Livestream Lesrooster. Die volg je via Zoom waarvoor je een Meeting ID en password per mail krijgt 30 minuten voor je les start. Klinkt omslachtig, maar is het niet hoor 😉

Hoe kom ik aan het programma Zoom?

 1. Ga naar Zoom en download (rechtsboven bij recources) de ‘Zoom client for meetings’ op je tablet of laptop of smartphone
 2. Open het programma en kies ’sign up’ Je vult naam en email adres in. Je hebt nu een eigen account.

Wij adviseren je om een dag van tevoren Zoom te downloaden en alvast wat te kijken in het programma. Controleer ook of je webcam en microfoon werken. Gebruik je skype? Zo ja, zet skype aan en dan zie je meteen of alles het doet.

Hoe log ik in?

 1. 10 minuten voor de start van de les: open het programma en kies ‘Join a meeting’.
 2. Vul de ‘meeting ID’ in, deze bestaat uit 10 cijfers. Daarna vul je het password in, deze bestaat uit 6 cijfers. Die ontvang je per mail ongeveer een half uur voordat de les start.
 3. Accepteer beeld en geluid, als je wil dat andere deelnemers je ook kunnen zien en horen.
 4. Je komt in een ‘wachtkamer’. Neem je plek in op je mat.
 5. Vanaf 5 minuten voordat de les start zal de docent je vanuit de wachtkamer toevoegen aan zijn/haar les.

Hoe komt ik aan een inlogcode voor de On demand Videolessen?

De inlogcode geeft je toegang tot alle online Videolessen. Leerlingen met een abonnement  krijgen een vaste ID en Password waar ze alle lessen mee kunnen volgen. Volg je een losse les of een proefweek, dan ontvang je een toegangscode zodra wij je betaling zien binnenkomen. We zitten niet 24 uur per dag achter de computer, dus wacht het rustig even af.

Wat voor soort abonnement soorten hebben wij voor de online lessen?
We hebben verschillende mogelijkheden om kort of wat langer gebruik te maken van ons aanbod aan On demand en livestream lessen. Kijk op de pagina tarieven hier Tarieven>>

Wat voor apparatuur heb ik nodig?

Gebruik bij voorkeur een grotere beeldscherm dan bijvoorbeeld je telefoon. Als je een tablet of telefoon gebruikt: draai de telefoon op liggend formaat voor het grootste beeld en extra opties.

Ik krijg geen verbinding.

Heb je problemen met de verbinding? Check dan of je wifi signaal hebt of ga dichter met je laptop of tablet naar het modem. Ben je al in Zoom, maar kun je ons niet horen, lees dan het antwoord op de volgende vraag.

​Ik ben in de les, maar ik hoor mezelf niet.

Je kunt het geluid van jezelf aan en uit zetten als je eenmaal bent ingelogd door op het vinkje rechts naas het symbooltje van de microfoon te klikken, links onderaan in beeld. Als je nu kiest voor Mute, dan zet je het geluid uit en bij Unmute zet je het geluid aan. Let op: de docent kan dit ook voor je doen, dus deze optie werkt alleen als de docent jouw geluid heeft aangezet. Maak je gebruik van een losse webcam/microfoon? In dat geval kun je met het vinkjes naast het microfoontje kiezen welk audio kanaal je gebruikt. Weet je niet welke dat is? Probeer ze een voor een en test het uit.

​Ik ben in de les, maar ik zie mezelf niet.

Het programma Zoom moet eerst toestemming hebben voor het gebruik van je camera. Deze toestemming kun je geven, direct na het inloggen. Je kunt echter ook het beeld aanzetten als je al bent ingelogd door met de cursor naar linksonder te gaan en op het symbooltje van de camera te klikken en te kiezen voor de optie ‘start video’. Maak je gebruik van een losse camera/webcam? In dat geval kun je met het vinkjes naast de videocamera kiezen welk video kanaal je gebruikt. Weet je niet welke dat is? Probeer ze een voor een en test het uit.

Helpdesk spreekuur

De helpdesk is er om je te helpen met inloggen en je verbinding te checken. Kom je er zelf niet uit? Laat het ons weten. We reserveren tijd voor je.

Wat doe ik na het inloggen, voordat de les start?

Als je bent ingelogd, dan zit je in de virtuele wachtkamer totdat de docent je ‘ binnen laat’. Het geluid stat mogelijk uit, maar de docent kan bij iedereen het geluid aan of uit zetten. Tijdens de les zullen de meeste docenten het geluid van de leringen uit zetten. Dit is rustiger voor iedereen. Je kunt je installeren, zoals je dat gewend bent als je op les komt, maak een fijne plek voor jezelf, sluit vast je ogen en keer naar binnen. Of kijk om je heen om te zien hoe de andere leerlngen langzaam aan binnen komen en inloggen. Wat jij zelf prettig vindt. Weet in elk geval dat je van harte welkom bent!

Hoe krijg ik het beste beeld?

Log bij voorkeur in met  je laptop of desktop. Als je in de les bent, kun je kiezen voor ‘speaker view’ of ‘gallery view’. Bij speaker view komt de persoon die praat groot in beeld. Deze optie kun je kiezen als de les start, om de docent goed te kunnen zien. Bij gallery view zie je alle leerlingen. Deze optie kun je aanzetten voor en na de les om je mede leerlingen te zien. Je kunt wisselen tussen deze twee beeld opties door naar de rechter bovenhoek  van je scherm te gaan (bij laptop). Daar zie je een van beide opties staan en kun je makkelijk wisselen naar de andere optie. Als je een telefoon of tablet hebt, draai dan eerst het beeld, zodat je een liggend beeld hebt en dan kun je wisselen van ’speaker view’ naar gallery view door naar links en rechts te swipen.

Kunnen andere leerlingen mij zien als ik in de les ben?

Als je in de les bent en je kiest ervoor om gezien te worden door je video beeld aan te zetten dan kan de docent je zien en de andere leerlingen ook. Heb je liever niet dat mensen in je huiskamer kijken? Dan kun je twee dingen doen. Of je zet het beeld uit, of je kiest voor een virtual background. Je bent dan in beeld met een groen grasveld op de achtergrond bv. Je kunt deze achtergrond instellen door naar het vinkje te gaan rechts naast het symbool van de videocamera (links in beeld) en dan in het menu dat verschijnt te kiezen voor virtual background. Je hebt keuze uit diverse achtergronden.

Hoe kom ik uit de les?

Je kunt het programma afsluiten door te kiezen voor ‘leave meeting’ rechts onderin je beeldscherm.

Hoe kan je de livestream les achteraf zien?

Je kunt de livestream les tot 48 uur erna zien.
Mail naar info@yogatoday.nl om je les aan te vragen.
Je ontvangt dan een link met inlogcode.
Je ziet dan alleen de docent, en hoort hem of haar mogelijk wel praten met de leerlingen.

How can I participate in the Livestream lessons?

All members have received a login for the Online Lessons that you can participate in at any time of the day. You can follow it here on the website at Online Lessons.

For Live Lessons you also need your membership to choose and book your lesson via the Livestream Class Schedule. You then follow this via Zoom, for which you receive a Meeting ID and password by email for each reserved lesson. Sounds cumbersome, but isn’t it 😉
If you are not a member, check the rates page and choose from the different types of lesson card or subscription:
Click here for Rates >>

How do I get the Zoom program?

Go to Zoom and download the “Zoom client for meetings” (top right at recources) on your tablet or laptop or smartphoneOpen the program and choose “sign up”. Enter your name and email address. You now have your own account.We advise you to download Zoom a day in advance and to have a look at the program. Also check that your webcam and microphone are working. Do you use skype? If so, turn on skype and you will immediately see if everything works.

How do I log in?

 1.  10 minutes before the start of the lesson: open the program and choose “Join a meeting”.
 2. Enter the “meeting ID”, which consists of 10 digits. Then you enter the password, which consists of 6 digits. You will receive both as a member of YogaToday per lesson for which you register. You will receive this by email about half an hour before the class starts.
 3. Accept images and sound if you want other participants to be able to see and hear you.
 4. You enter a ‘waiting room’. Take your place on your mat.
 5. From 5 minutes before the class starts, the teacher will add you to his / her class from the waiting room.

How do I get a login code for the On demand Video Lessons?

The login code gives you access to all online video lessons. As a member you have free access to all online lessons per week, the online lessons and the Livestream lessons. You will receive the login code from us via the newsletter or when you register. Did you not receive it? Let us know. Not a member yet? Then you can participate in the online lessons and the Live Lessons by signing up

What kind of subscription types do we have for the online classes?

We have several options to make short or longer use of our offer
On demand and live stream lessons. Click here for Rates >>

What kind of equipment do I need?

Preferably use a laptop. If you are using a tablet or phone, rotate the phone in landscape format for the largest image and additional options.

I can not get a connection.

Are you having problems with the connection? Then check whether you have WiFi signal or move closer to the modem with your laptop or tablet. If you are already in Zoom but cannot hear us, read the answer to the following question.

I am in class, but I do not hear myself.

You can switch the sound on and off once you have logged in by clicking on the check mark to the right of the microphone symbol at the bottom left of the screen. If you now choose Mute, you turn off the sound and at Unmute you turn on the sound. Note: the teacher can also do this for you, so this option only works if the teacher has turned on your sound. Do you use a separate webcam / microphone? In that case you can choose which audio channel you use with the check marks next to the microphone. Don’t you know which one that is? Try them one by one and test it out.

I am in class, but I don’t see myself.

The Zoom program must first have permission to use your camera. You can give this permission immediately after logging in. However, you can also switch on the image if you are already logged in by moving the cursor to the bottom left and clicking on the symbol of the camera and choosing the option ‘start video’. Do you use a separate camera / webcam? In that case, you can select which video channel you use with the check marks next to the video camera. Don’t you know which one that is? Try them one by one and test it out.

What do I do after logging in before the class starts?

If you are logged in, you will be in the virtual waiting room until the teacher ‘lets you in’. The sound may be turned off, but the teacher can turn the sound on or off for everyone. During class, most teachers will turn off the sound of the teachings. This is calmer for everyone. You can install as usual when you come to class, make a nice place for yourself, close your eyes and turn inside. Or look around to see how the other students are slowly entering and logging in. What you like yourself. In any case, know that you are very welcome!

How do I get the best picture?

Preferably log in with your laptop or desktop. When you are in class, you can choose “speaker view” or “gallery view”. With speaker view, the person who talks comes into the picture. You can choose this option when the lesson starts, to see the teacher well. At gallery view you see all students. You can activate this option before and after class to see your fellow students. You can switch between these two image options by going to the top right corner of your screen (with laptop). There you will see one of both options and you can easily switch to the other option. If you have a phone or tablet, first rotate the image so that you have a landscape image and then you can switch from “speaker view” to gallery view by swiping left and right.

Can other students see me when I am in class?

If you are in class and you choose to be seen by switching on your video image, the teacher can see you and the other students as well. Would you rather not have people looking in your living room? Then you can do two things. Either you switch off the image, or you choose a virtual background. You are then in the picture with a green grass field in the background, for example. You can set this background by going to the check mark to the right of the symbol of the video camera (left of the screen) and then choosing virtual background in the menu that appears. You can choose from various backgrounds.

How do I get out of the lesson?

You can close the program by choosing “leave meeting” at the bottom right of your screen.

How can you see the livestream lesson afterwards?

You can watch the livestream lesson up to 48 hours after.
Mail to info@yogatoday.nl to request your lesson.
You will then receive a link with a login code.
You only see the teacher, and you may hear him or her talking to the students.